Nederlands / English

Home Wie Wat Waar Hoe FAQ Klanten

 

Privacyverklaring

De korte versie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens (die wij alleen opslaan om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren), op onze website worden geen cookies gebruikt en er worden geen gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt.

De lange versie
Wij, Multitaal, hechten veel waarde aan een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kunt verstrekken.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen aan ons verstrekt worden om een offerte uit te brengen voor uw tolk- en vertaaldiensten en/of u kunt uw persoonsgegevens en die van derden aan ons verstrekken voor de uitvoering van onze diensten.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming hebt verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:
- het verzenden van mailings
- het doen van marktonderzoek
- het uitvoeren van diensten
- het informeren over nieuwe diensten
- het toesturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten

Wilt u geen of slechts beperkt gebruikmaken van onze diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken. U doet dit door een mail te verzenden met als onderwerp 'intrekking toestemming' naar ons algemene e-mailadres: info@multitaal.nl.

De beveiliging van uw persoonsgegevens
Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacyeisen voor onze medewerkers en freelancers. Zij dienen voor indiensttreding c.q. aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

Bovendien wordt de beveiliging van uw persoonsgegevens verder gewaarborgd door hantering van het principe van 'need to know' bij de uitvoering van een dienst, en door alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens te verstrekken die ook feitelijk aan uw verzoek werken.

Medewerkers en freelancers zijn eveneens verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden.

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen deze worden vernietigd of worden teruggegeven, afhankelijk van uw voorkeur. Op het formulier 'Verzoek betrokkene tot inzage/rectificatie/correctie/verwijdering of dataportabiliteit' dat u bij ons kunt aanvragen, kunt u hiervoor een keuze maken.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Via het formulier 'Verzoek betrokkene tot inzage/rectificatie/correctie/verwijdering of dataportabiliteit' kunt u uw rechten als betrokkene uitoefenen. U hebt onder de AVG de volgende rechten:
- recht op inzage van uw persoonsgegevens
- recht om verwijdering
- recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens
- recht op dataportabiliteit

Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze afwijzing motiveren.
Ter dekking van de administratieve kosten kan, indien noodzakelijk, een kleine bijdrage afhankelijk van de tijd en inspanning worden gevraagd.

Bezoek aan onze website
Wanneer u onze webpagina bezoekt, worden er geen gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt. Bij bezoek aan onze webpagina worden geen cookies gebruikt.

Verlies van uw persoonsgegevens
Multitaal heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens ('datalek') tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er ondanks alle genomen maatregelen toch een datalek ontstaan waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn gegaan en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daarover direct informeren.

Privacy Officer / FG
Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij ons via onze Privacy Officer. De Privacy Officer bij Multitaal is: Astrid Mulder.

Autoriteit Persoonsgegevens
Ook kunt u u bij ontevredenheid over de afhandeling wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Multitaal behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Op onze website vindt u altijd de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Amsterdam, 25 mei 2018

 

tel: 020-4821678

info@multitaal.nl